606 604 080
499 817 910

Evidence skutečných majitelů pro SV a BD

10.12.2018

Povinnost evidovat skutečné majitele platí i pro SVJ a BD

Nová povinnost evidence skutečných majitelů dle novely zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu  platí pro všechny právnické osoby a tedy i pro společenství vlastníků  a bytová družstva.  I tyto subjekty mají tedy povinnost  do zvláštní evidence vedené rejstříkovými soudy zapsat a dále pak průběžně aktualizovat údaje o skutečném majiteli, či majitelích.

Zapisuje se  osoba (osoby), která má více než 25 % hlasů, resp., která má více než 25 % podíl. V naprosté většině společenství vlastníků  i bytových družstev taková osoba nebude, pak tedy je potřeba zapsat jako skutečného majitele člena statutárního orgánu.

Tyto údaje se zapisují do zvláštního registru, který sice vedou rejstříkové soudy, ale je to jiný  - samostatný seznam, který nemá nic společného s obchodním rejstříkem  či rejstříkem společenství vlastníků. Evidence skutečných vlastníků je neveřejná

Právnické osoby zapisované do obchodního rejstříku (tedy i bytová družstva) mají povinnost zapsat skutečného majitele do 1.1.2019. Ostatní právnické osoby (tedy i společenství vlastníků) mají tuto povinnost do 1.1.2021. Bytovým družstvům doporučuji lhůtu dodržet a zápis provést dokonce roku 2018, protože  pokud tak učiní, ušetří soudní poplatek 1.000,-Kč. Zápis provedený bytovým družstvem, či změna zápisu, provedená po 1.1.2019 bude již podléhat vždy soudnímu poplatku ve výši 1.000,-Kč.  Pokud jde o společenství vlastníků, je situace jiná, tam je osvobození od soudního poplatku prozatím upraveno tak, že není časově omezeno, takže společenství vlastníků podle mého názoru nemají důvod spěchat.  Povinnost provést zápis mají SV až do 1.1.2021 a do té doby může být mnohé jinak. Přinejmenším si  společenství vlastníků může ušetřit zapisování změn, ke kterým dojde v době  od 1.1.2019 do 31.12.2020. Společenstvím vlastníků doporučuji tedy spíše počkat se zápisem a provést jej až v průběhu roku 2020.

Pokud jde o vlastní postup při zápisu, pak formulář najdete na portálu www.justice.cz a to v záložce e-služby a infoservis – ostatní seznamy – evidence skutečných majitelů – podání návrhu – formulář. Formulář lze vyplnit pouze elektronicky a pak máte dvě možnosti –  buď vygenerujete PDF, které opatříte uznávaným elektronickým podpisem a pošlete soudu elektronicky, nebo formulář vytisknete a opatříte úředně ověřeným podpisem a pošlete k soudu v papírové   podobě.  Pokud jde o přílohy, které by měly prokazovat totožnost skutečného majitele, je potřeba uvést, že skutečnosti, které jsou ověřitelné v centrální evidenci obyvatel či v obchodním rejstříku, případně v rejstříku společenství vlastníků, není potřeba ničím dokládat. Formulář jsem vyzkoušela a jeho vyplnění mi nepřipadalo složité, jen je potřeba počítat s tím, že v těchto dnech bude příslušný web přetížený (zejména otevření předvyplněných záložek trvalo poměrně dlouho).

 

V Trutnově, dne 11.12.2018

 

JUDr. Blanka Mourová,  advokátka

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler