606 604 080
499 817 910

Informace pro klienty dle nařízení GDPR

INFORMACE SUBJEKTU ÚDAJŮ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4.2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů  

 

V souvislosti s nabízením, sjednáváním a poskytováním právních služeb zpracovávám Vaše osobní údaje (identifikační a kontaktní). Smyslem tohoto sdělení je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďuji, jak s nimi nakládám, z jakých zdrojů je získávám, k jakým účelům je využívám, po jak dlouhou dobu je eviduji,  komu je smím poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracovávám, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Osobní údaje zpracovávám tak, aby nemohlo dojít  k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k neoprávněnému přenosu či jinému neoprávněnému zpracování, či k jinému zneužití osobních údajů.   Osobní údaje zpracovávám v nezbytně nutném rozsahu a to výhradně pro naplnění účelu, pro který jsem je získala a pouze po dobu   k tomu nezbytně nutnou.   

Mlčenlivost, jíž jsem dle zákona o advokacii vázána, platí pochopitelně i ve vztahu k Vašim osobním údajům.  Dodržuji  taková technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

 1) Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je  

JUDr. Blanka Mourová, advokátka, se sídlem U Nemocnice 83, Trutnov, 541 01
Ev. číslo advokáta v ČAK: 06169

IČ 10511679, DIČ CZ6456171403

b.mourova@advokat-trutnov.cz, b.mourova@seznam.cz, tel. 499817910

 

 

2) Právní základ pro zpracování a účel zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je zpravidla  smlouva o poskytování právních služeb, uzavřená písemně či ústně.   Účelem zpracovávání  je poskytování právních služeb  dle takto uzavřené smlouvy. K takovému zpracování osobních údajů nepotřebuji Váš souhlas.  Dle platných právních předpisů jsem oprávněna  a povinna zpracovávat Vaše osobní údaje  bez Vašeho souhlasu   zejména pro

- plnění povinnosti advokáta dle zákona o advokacii a stavovských předpisů

- plnění povinností advokáta dle smlouvy o poskytování právních služeb, k ochraně práv a právem chráněných zájmů klientů 

- plnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

- plnění povinností advokáta při ověřování  pravosti podpisu listin

- plnění povinností advokáta při provádění autorizované konverze dokumentů.
   

 

3)  Příjemci osobních údajů

V souladu s příslušnými právními předpisy jsem oprávněna nebo i  povinna bez Vašeho souhlasu předávat Vaše osobní údaje:


- příslušným orgánům veřejné moci (soudům a orgánům činným v trestním řízení, správním orgánům)
-  dalším osobám dle Vašich potřeb a požadavků.


Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území ČR a nejsou předávány do zahraničí.

 

 

4) Zdroje  osobních údajů

Osobní údaje klientů získávám především:

- od samotných klientů

- z vlastní činnosti (například v souvislosti s předchozími právními službami klientovi poskytovanými)
- z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, internet)
- od třetích osob oprávněných s osobními údaji klienta nakládat a předat je (například od smluvního správce klienta, či účetní firmy)

  

 

5) Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovávám pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování tj. po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb  a dále pak  a po dobu nezbytnou pro  archivaci. Obvykle  spisy likviduji po uplynutí pěti let ode dne, kdy  bylo ukončeno poskytování právních služeb v dané věci. Běh lhůt pro archivaci a skartaci kontroluji pomocí k tomu určeného softwaru. 

 

 

6)  Rozsah zpracovávaných osobních údajů

-  Identifikační údaje  (především jméno, příjmení fyzické osoby, název právnické osoby, datum a místo narození, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa skutečného bydliště, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti,  IČ,  DIČ)  


-  Kontaktní údaje (kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy,  číslo účtu, identifikační a kontaktní údaje statutárního orgánu právnické osoby)

 

 

7) Práva klienta

-  Právo odvolat souhlas

Toto právo se neuplatní, jelikož osobní údaje  zpracovávám z důvodu plnění smlouvy, uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním

 - Právo na přístup k osobním údajům

Na žádost jsem klientovi povinna   poskytnout bez zbytečného odkladu  informace o tom,  zda zpracovávám jeho údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem je zpracovávám.    Žádosti o informace podané třetími osobami (zejména protistranou) budu ve většině případů nucena odmítat a to s odkazem na advokátní mlčenlivost.

- Právo na opravu

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že Vaše osobní údaje, které eviduji, jsou nepřesné, nebo neúplné, máte právo žádat mne o jejich opravu nebo doplnění a já jsem povinna takové žádosti  bez zbytečného odkladu vyhovět. 

- Přenositelnost osobních údajů

Na žádost jsem povinna klientovi  nebo jiné, jím zvolené osobě (například novému právnímu zástupci) vydat osobní údaje, které o něm zpracovávám v běžném a strojově čitelném formátu.

- Právo vznést námitku, právo žádat o omezení zpracování

Tato práva se v advokátní praxi zpravidla neuplatní.

- Právo na stížnost

Je-li klient nespokojen se zpracováním svých osobních údajů, může podat  stížnost a to přímo u mne, nebo se může  obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

  

 Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré shora uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsem doposud neuzavřela smlouvu, ale jsme již v kontaktu, či klientů bývalých a rovněž údajů třetích osob, které zpracovávám v oprávněném zájmu mých klientů.

 

 

 V Trutnově, dne 14.5.2018

Webové stránky vytvořil Acceler