606 604 080
499 817 910

Několik aktuálních upozornění pro SVJ

20.11.2016

 

Jak jistě víte, lhůta pro uvedení stanov SVJ do souladu s občanským zákoníkem uplyne 31.12.2016. V této lhůtě by mělo shromáždění každého SVJ rozhodnout o změně stanov a nové stanovy  by měly být uloženy do sbírky listin vedené příslušným rejstříkovým soudem.   Pozor ale -  není to jediná povinnost, kterou SVJ ve vztahu k rejstříku aktuálně mají.

Ve lhůtě do 1.7.2014 byla všechna SVJ povinna uvést  zápis v rejstříku do souladu s požadavky zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Nově se například zapisují rodná čísla zapisovaných osob (do neveřejné části rejstříku), zapisuje se kontrolní komise (název, počet členů a osobní údaje členů), zapisuje se počet členů výboru, den vzniku jejich funkce.  Do sbírky listin rejstříku se nové zakládá prohlášení vlastníka v aktuálně platném znění.  Přestože lhůta pro  uvedení zápisu v rejstříku do pořádku již uplynula, doporučovala jsem a doporučuji klientům, kteří  teprve připravují schválení změny stanov a případně  volbu nového statutárního orgánu, aby  vše  zařídili zároveň.      Je totiž  potřeba počítat s tím, že od 1.1.2014 není SVJ osvobozeno od soudního poplatku za zápis změn v rejstříku, každá změna  stojí 2.000,-Kč.  Již z tohoto důvodu se vyplatí před podáním návrhu zvažovat, zda návrh obsahuje vše potřebné tak, aby společenství pokud možno nebylo nuceno  v dohledné době podávat nový stejným poplatkem zpoplatněný návrh.  Ze stejného důvodu je rozumné a hospodárné vše potřebné aktualizovat najednou s jedním dvoutisícovým poplatkem.

Po zveřejnění  sjednoceného  stanoviska  obou vrchních soudů k požadavku na účast notáře na shromáždění, které rozhoduje o změně stanov, se  většina SVJ rozhodla tak, že notáře na shromáždění nepřizve.  V této souvislosti si  však dovolím  upozornit na jednu skutečnost. Pokud se totiž notář účastnil schůze, kde byly stanovy schvalovány, zařizoval pak v návaznosti na to pro SVJ zápis příslušných a potřebných změn  v rejstříku, jakož i uložení listin do sbírky listin rejstříku. Nejedná se přitom o zcela jednoduché a rutinní úkony a  to ani z pohledu právníka, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá.  SVJ, které nebude mít zápis  v rejstříku a listiny v pořádku může očekávat ze strany soudu výzvu k zajištění nápravy.  

Návrh na změny zapsaných údajů se podává prostřednictvím tzv. „inteligentního“ elektronicky vyplňovaného formuláře, který najdete na stránkách ministerstva spravedlnosti www.justice.cz v záložce Podání do veřejného rejstříku – formuláře.  Tento formulář není možné „prázdný“ vytisknout a ručně vyplnit. Jediná možnost, jak s ním pracovat, je vyplnit v počítači a následně vytisknout a poslat k soudu ve vytištěné podobě nebo poslat k soudu elektronicky.  Vytištěný formulář je třeba opatřit úředně ověřeným podpisem, elektronicky posílaný formulář musí být buď poslán prostřednictvím datové schránky podávající osoby, nebo musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem.  K návrhu je potřeba připojit přílohy, dokládající zapisované skutečnosti. Takže například, jsou-li zapisováni noví členové výboru, bude soud vyžadovat jejich čestná prohlášení a souhlas se zápisem s úředně ověřenými podpisy, zápis ze shromáždění, které nové členy zvolilo, zápis z první schůze výboru, kde členové výboru zvolí ze svého středu předsedu, případně místopředsedu,  připojit je rovněž potřeba doklady o skončení výkonu funkce předchozích členů výboru (rozhodnutí o odvolání, oznámení o odstoupení, doklad o doručení, zápis o projednání, úmrtní list apod.)

Listiny, které se zakládají do sbírky listin (stanovy, prohlášení vlastníka, účetní závěrky),  se předkládají rejstříkovému soudu výhradně v elektronické podobě. To znamená

- datovou schránkou

- na elektronickou adresu soudu (e-mailem, nebo prostřednictvím Epodatelny na www.justice.cz)

- na technických nosičích dar (CD,DVD)

Jediný přípustný formát, v němž se listiny  soudu předkládají je PDF. 

 

 SVJ, které nesplní řádně zákonné povinnosti, bude vyzváno soudem k zajištění nápravy, soud ve výzvě stanoví dodatečnou přiměřenou lhůtu pro splnění povinností. Při neuposlechnutí výzvy pak hrozí pořádkové pokuty do výše 100.000,-Kč. Nečekejte na výzvu a dejte vše  co nejdříve do pořádku.

 

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler