606 604 080
499 817 910

Webové stránky pro bytová družstva a SVJ

22.5.2014

Povinné webové stránky pro bytová družstva

                V odpovědi na otázku, zda  zákon č. 90/2012 Sb.  o obchodních korporacích (ZOK) ukládá  bytovým družstvům povinnost  zřídit  internetové stránky  je potřeba předem zdůraznit, že v případě   většiny  publikovaných článků, které jednoznačně tvrdí, že tato povinnost dána je, se jedná o placenou inzerci a  názory  firem, které se právě tvorbou a správou  internetových stránek zabývají.

                Nicméně  je nutno zdůraznit, že tyto články mají poměrně reálný základ  a to právě díky rozporuplnosti a neprovázanosti nové právní úpravy.

                Na jedné straně totiž dle ust. § 562 odst. 2 ZOK  určí-li tak stanovy, zpřístupní družstvo svoji informační desku  členům družstva prostřednictvím internetových stránek.  Z tohoto ustanovení je zřejmé, že družstvu je dáno na výběr, zda do svých stanov zpřístupnění informační desky prostřednictvím internetu zařadí a webové stránky zřídí,  či nikoli.  Dle znění tohoto ustanovení  tedy povinnost družstva zřídit webové stránky mohou založit pouze stanovy družstva.

                Na straně druhé však tentýž právní předpis (ZOK) v ust. § 636, odst. 1,  který upravuje  svolání členské schůze existenci internetových stránek družstva přímo předpokládá:

Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze uveřejní  pozvánku na členskou schůzi na internetových stránkách družstva a současně ji zašle členům  na adresu uvedenou v seznamu členů. Uveřejněním pozvánky se považuje pozvánka za doručenou. Pozvánka musí být  na internetových stránkách uveřejněna až do okamžiku konání členské schůze.

                Takže na jedné straně žádné ustanoví zákona  družstvu přímo  a výslovně neukládá povinnost zřídit si  webové stránky. Naproti tomu ale v úpravě  svolání členské schůze zákon výslovně počítá s tím, že  družstvo má webové stránky zřízené.  Bohužel to není jediný příklad  neprovázanosti jednotlivých ustanovení  nových právních předpisů.

                Svým klientů z řad bytových družstev zřízení webových stránek spíše doporučuji.  Vycházím zejména z toho, že zřízené  webové stránky zjednoduší družstvu   důkaz doručení jednotlivých pozvánek  na členskou schůzi.  Zveřejnění pozvánky na  internetových stránkách družstva  totiž zakládá  právní fikci doručení pozvánky a v případě sporu nebude družstvo povinno prokazovat doručení pozvánky každému jednotlivému členovi.  Písemné pozvánky   svým členům bude sice povinno  zaslat   i družstvo, které bude mít zřízené webové stránky, avšak postačí  obyčejný dopis, či vhození pozvánka  do domovní  schránky. V tom bych spatřovala jednoznačný přínos  zřízených webových stránek. 

                Závěrem  zdůrazňuji, že shora uvedené se  rozhodně netýká společenství vlastníků jednotek, kterým  rozhodně žádný právní předpis zřízení webových stránek neukládá, ani  z jejich zřízení nevyvozuje žádné právní důsledky.  

 

V Trutnově, 23.5.2014

zpracovala  JUDr. Blanka Mourová, advokátka 

 

Zpět

Webové stránky vytvořil Acceler