606 604 080
499 817 910

Základní informace o advokátních úschovách

Kde jsou peníze uschovány?
Vždy na zvláštním účtu na jméno advokáta označeném jako advokátní úschova vedeném u MONETA Money Bank a.s.. Na jednom účtu může být vždy pouze jedna úschova. Majetek klienta je tak oddělený od majetku advokáta i ostatních klientů a nehrozí tedy jeho zahrnutí do pozůstalosti, majetkové podstaty při úpadku advokáta nebo jeho ohrožení v exekuci vedené proti advokátovi. Složení peněz na účet úschovy je advokát povinen klientovi na jeho žádost potvrdit.
 
Jak se advokátní úschova realizuje?
Klient uzavírá s advokátem písemnou smlouvu o úschově, popř. smlouvu svěřeneckou, ze které jsou kromě uschovatele oprávněny rovněž třetí osoby. Ve smlouvě jsou stanovena práva a povinnosti stran. Uložené peníze mohou být předány advokátovi v české nebo i cizí měně, a to buď v hotovosti (jednorázově max. 270 tisíc Kč); nebo složením na účet úschovy či bezhotovostním převodem.  Před uzavřením smlouvy je advokát povinen provést identifikaci všech účastníků  úschovy a zjistit  údaje potřebné k plnění povinností advokáta  dle zákona  č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v platném znění (zákon o AML). Bez odkladu po  převzetí prostředků do úschovy je advokát povinen provést záznam o úschově do tzv. elektronické knihy úschov, vedené Českou advokátní komorou.   

Může advokát s peněžními prostředky po dobu úschovy nakládat?
Platby z uložených peněz klienta ve prospěch advokáta nejsou přípustné, s výjimkami stanovenými právními předpisy, dohodou s klientem či nařízením soudu či jiným oprávněným orgánem. Advokát je povinen kdykoli potvrdit klientovi stav peněžních prostředků na účtu. O veškerých prostředcích klienta v souvislosti s prováděním jeho úschov vede advokát dokumentaci, kterou klientovi na požádání předloží. Ta musí zachycovat veškeré operace s prostředky klienta. Po ukončení  správy je Advokát povinen klientovi předložit   doklady (výpisy z účtu, potvrzení o provedených transakcích), potvrzující  veškeré operace s uschovanými prostředky.  Veškeré písemnosti (smlouvu o správě majetku, kopie dokladů, plnou moc, popřípadě další listiny vzniklé v souvislosti se správou majetku) uchovává advokát po dobu 10 let od ukončení správy. 

Jaké jsou možnosti ochrany v případě, kdy advokát neplní své povinnosti?
Pokud klient zjistí, že advokát při nakládání s peněžními prostředky pochybil, může žádat okamžitou nápravu. Pokud toto není možné, nebo pokud advokát nápravu nezjedná, může dát podnět České advokátní komoře k provedení okamžité kontroly. Zároveň s tím (zejména je-li obava, že advokát neoprávněně nakládá s peněžními prostředky) může klient podat u příslušného soudu žalobu na vydání věci s návrhem na předběžné opatření, kterým by soud zakázal advokátovi s peněžními prostředky nakládat.

Je advokát pojištěn pro případ, že klientovi způsobí škodu?
Advokát je ze zákona pojištěný pro případ, že způsobí klientovi škodu při poskytování právních služeb. Ve vztahu k advokátním úschovám se však pojištění nevztahuje na úmyslné protiprávní jednání, ani na hrubou nedbalost související se ztrátou nebo pohřešováním peněz.  V tomto směru se advokátní úschova neliší od jakýchkoli jiných úschov – proti zpronevěře se nelze nijak pojistit. Advokát je plně odpovědný za veškerá pochybení. V případě, že advokát poruší své povinnosti při advokátní úschově (např. provádí více úschov na společném účtu, použije peněžních prostředků klienta k jinému než sjednanému účelu atp.), dopustí se tím kárného provinění, za které je mu uloženo některé z kárných opatření (včetně pokuty nebo vyškrtnutí ze seznamu advokátů). Tím není dotčena jeho odpovědnost podle trestního zákona a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Advokát odpovídá celým svým majetkem za škodu, kterou při advokátní úschově způsobí.

 

Webové stránky vytvořil Acceler